Vil stoppe bygging av motorveg i Midtmarka

Fotocredit: Øygarden kommune

MDG mener nye offentlige planer og ny kunnskap tilsier at videre plan om ny Rv561 gjennom Midtmarka må skrotes. Vegprosjektet har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til naturmangfoldet, kulturminner og verdien som friluftsområde. Kommunestyret må også stoppe denne vegplanen sett i lys av Byvekstavtalen (Byutviklingsavtalen) som krever at det ikke skal bli økning i personbiltrafikken. 

26. februar 2020

Kommunedelplan Sotrasambandet delprosjekt 3, Fv 561 Kolltveit – Ågotnes ble vedtatt av Fjell kommune den 26.11.2009.

Vedtak i Kommunestyret – 12.12.2019: I medhald av plan- og bygningslova §12-12 godkjenner kommunestyret detaljreguleringsplan for ny fylkesveg 561 Kolltveit – Ågotnes, med plankart revidert 18.11.2019, føresegner revidert 18.11.2019 og planomtale revidert og datert 18.11.2019.

MDG mener nye offentlige planer og ny kunnskap tilsier at videre plan om ny Rv561 gjennom Midtmarka må skrotes. Vegprosjektet har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til naturmangfoldet, kulturminner og verdien som friluftsområde. Kommunestyret må også stoppe denne vegplanen sett i lys av Byvekstavtalen (Byutviklingsavtalen) som krever at det ikke skal bli økning i personbiltrafikken. 

Midtmarka er av Miljødirektoratet definert som friluftsområde med høy verdi https://kart.naturbase.no/

MDG stiller spørsmålstegn ved gyldigheten til saken behandlet 12.12.2019 (siste kommunestyremøte i Fjell) og vegplanen som er godkjent over 10 år tilbake i tid. Private reguleringsplaner har kun en levetid på 5 år. Det gir et uheldig signal til innbyggerne når denne offentlige planen hentes frem etter så lang tid uten grundig vurdering og behandling etter gjeldende lover og plankrav.

Påkrevde trafikksikringstiltak må vurderes med utgangspunkt i eksisterende veg mellom Kolltveit og Ågotnes (Rv561). 

MDG mener at Byvekstavtalen, som overordnet plan, skal hensyntas i planarbeidet med ny Rv561 gjennom Midtmarka og vegprosjektet må derfor bortfalle. Dette for å kunne nå målet til Byvekstavtalen om nullvekst i personbiltrafikken. 

MDG stiller derfor spørsmål ved valg av rekkefølge for politisk behandling av plan om motorveg gjennom friluftsområdet Midtmarka og Byvekstavtalen. Disse sakene er behandlet med kun to måneders mellomrom. Har administrasjon og kommunestyret behandlet saken om motorveg på Sotra etter kommunens verdier og etiske prinsipper? 

Detaljreguleringsplan for ny fylkesveg 561 Kolltveit – Ågotnes:

http://sak.fjell.kommune.no/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/102741